O projekcie „NBP nie wyklucza”

Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu NBP, z grupą niesłyszących dzieci podczas Dni Otwartych NBP w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie

NBP nie wyklucza to działania Narodowego Banku Polskiego skierowane do grup zagrożonych wyklu­cze­niem finansowym. W ramach działań NBP udało nam się, między innymi, stworzyć pierwszy w Europie leksykon terminów ekonomicznych w języ­ku migo­wym (współpraca z Polskim Związ­kiem Głuchych Od­dział Mazowsze), wydru­kować 600 kompletów makiet polskich banknotów wraz z audiodeskrypcją prze­zna­czonych do edu­kacji eko­no­micznej osób z dys­funkcją wzroku oraz wydać podręcznik do edukacji eko­no­micznej osób z upo­śle­dze­niem intelektualnym. Te materiały oraz inne informacje prze­zna­czone dla osób z dys­funkcją słuchu i wzroku mogą znaleźć Państwo poniżej. Narodowy Bank Polski jest też pierwszą instytucją, która część swoich materia­łów wydaje w wersji Easy to Read, czyli w formie tekstu łatwego do czy­ta­nia, przeznaczonego dla osób z upo­śle­dze­niem intelektualnym. Te teksty mogą Państwo znaleźć w za­kła­dce „Tekst łatwy do czytania”.