Karencja

Karencja to określony w umowie okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu i datę rozpoczęcia spłaty rat.

pojęcie
definicja