Skarbowy papier wartościowy

Skarbowy papier wartościowy to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Do skarbowych papierów wartościowych należą bony skarbowe i obligacje skarbowe.

pojęcie
definicja