O NBP

Działalność Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Bank emisyjny

NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce, czyli po prostu pieniędzy. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Bank banków

Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków i nadzoruje systemy płatności w Polsce.

Centralny bank państwa

NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

Organami Narodowego Banku Polskiego są:
prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes NBP jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz podstawowych zasad jej realizacji. RPP ustala między innymi wysokość podstawowych stóp procentowych, zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP. Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje działalnością banku. Podstawowym zadaniem zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego.

Podsumowując: Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:

  • prowadzenie polityki pieniężnej,
  • działalność emisyjna,
  • rozwój systemu płatniczego,
  • zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
  • obsługa Skarbu Państwa,
  • działalność edukacyjna i informacyjna.